با موتور ON-OFF

نمایش1–9 از 18 محصول

 • فن کویل های سقفی روکار سری TOM-ECدر ظرفیت هوادهی بالا از۱۴۵۶ CFM تا ۲۴۶۲ CFM

  5 از 5

  – در دو سری TIM-EC(عمودی.زمینی) در صورت سفارش تعداد بالا تولید می گردد وTOM-EC   (افقی.سقفی)

  – دو لوله ای با کویل4 ردیفه استانداردبا لوله های مسی و فین آلومینیومی

  – کویل برای سیستم های آبی

  – شیر هواگیری دستی

  – دارای فیلتر

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – شیر دو راه یا سه راهه(آپشنال)

  –  شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – یک ردیف کویل جهت سیستم های چهار لوله ای  اضافه می گردد(آپشنال)

  – کویل برای سیستم های DX موجود می باشد(آپشنال)

  – دارای ده سرعت متغییر و موتور (EC)

   

 • فن کویل های سقفی روکارسری CM_2015در ظرفیت هوادهی متوسط از۵۵۹ CFM تا۱۷۷۴ CFM

  – در دو سری CMV(عمودی.زمینی) و CMH  (افقی.سقفی)

  – دو لوله ای با کویل سه و چهار ردیفهبا لوله های مسی و فین آلومینیومی

  – شیر هواگیری دستی

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  -سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1  از اروپا

  – دارای فیلتر قابل شستشویدر دسترس بر روی گریل هوای برگشت به فن کویل

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – دارای پلنیوم باکس رفت و برگشت

  – دارای فیلتر فریم جهت اتصال به کانال برگشت(آپشنال)

  – جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف +1) موجود می باشد(آپشنال)

  –  شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – دارای فیلتر فریم جهت اتصال به کانال برگشت(آپشنال)

  – دارای فناوری لامپ ماورای بنفش جهت از بین بردن باکتری های موجود در هوا(آپشنال)

   

 • فن کویل های کاستی چهار طرفه در دو مدل دوبل سری(CD-ECو تک) سری۲CT-ECو۳CT-EC در ظرفیت های متفاوت

  –       دولوله ای دارای کویل دو ردیفه با لوله های مسی و فین آلومینیومی در سری 2CT

  –       دو لوله ای دارای کویل سه ردیفه بالوله های مسی و فین آلومینیومیدر سری 3CT وCD

  –       با ساختار فولاد گالوانیزه وعایق3 میلی متری ضد آتش  M1-CLASS 1 با فوم برای جلوگیری از کندانس و خوردگی

  –       فن ABSبالانس شده به صورت استاتیکی

  –       دارای پمپ تخلیه فابریک دارای آلارم

  –       پنل توزیع هوا جنس ABS

  –       دارای فیلتر

  –       ریموت کنترل یا ترمستات(آپشنال)

  –       جهت سیستم های چهار لوله ای تمام مدل های فوق( 2 ردیف+1) موجود می باشد(آپشنال)

  –       دارای ده سرعت متغییر و موتور (EC)

   

 • فن کویل های دیواری طرح اسپیلت در ظرفیت های ۲۴۲ CFMتا ۵۰۶ CFM

  – دارای کویل دو لوله ای (سرمایشی و گرمایشی)

  – پنل ABS

  – دارای شیر سه راهه فابریک

  – ریموت کنترل

  – فیلتر قابل شستشو

  – پمپ تخلیه کندانس (آپشنال) • فن کویل های زمینی دکوراتیو سریF/L/Uبا قابلیت اتصال بر روی سقف در ظرفیت های۲۱۸ CFM تا ۸۰۰ CFM

  – جنس گریل رفت و برگشت ABS

  -کویل چهار ردیفه و (3ردیف+1) برای سری U

  – دو لوله ای با کویل سه ردیفه با لوله مسی و فین آلومینیوم

  – دارای فیلتر هوا

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – شیر هواگیری دستی

  -دارای فیلتر قابل شستشوی در دسترس بر روی گریل هوا

  – سری ULTRA LOW BOY  با ارتفاع 385 میلی متر در صورت تقاضا در تعداد بالا تولید می گردد.

  –  شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – سینیدرینجنساستیلفولاد,ضدزنگ (آپشنال)

  – جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف +1) و (2ردیف + 1) موجود می باشد)سری (F/L(آپشنال)

  – 6 سرعته,سهسرعتسربندیشدهرویترمینال • فن کویل هایسقفی توکارسری CPفشار استاتیک ۱۰۰ تا ۴۰۰ پاسکال در ظرفیت های۴۷۷ CFM تا۱۴۳۰ CFM

  – دو لوله ای با کویل سه و چهار ردیفه(استاندارد) لوله مسی با فین آلومینیومی

  – شیر هواگیری دستی

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – دارای فیلتر فریم جهت اتصال به کانال برگشت(آپشنال)

  – دارای پلنیوم هوای رفت وبرگشت

  – جهتسیستمهایچهارلولهای (3 ردیف+1) موجودمیباشد(آپشنال)

  -سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – شیر هواگیری اتومات (آپشنال)

  – دارای فناوری لامپ ماورای بنفش جهت از بین بردن باکتری های موجود در هوا(آپشنال)

  – سه سرعته • فن کویل های سقفی توکار سری CRتا فشار استاتیک ۱۰۰ پاسکال در ظرفیت های۴۲۱ CFM تا ۱۶۳۶ CFM

  – دو لوله ای با کویل سه و چهار ردیفه(استاندارد) لوله مسی با فین آلومینیومی

  – شیر هواگیری دستی

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – دارای فیلتر فریم جهت اتصال به کانال برگشت(آپشنال)

  – دارای پلنیوم هوای رفت وبرگشت (آپشنال)

  – جهتسیستمهایچهارلولهای (3 ردیف+1) موجودمیباشد(آپشنال)

  -سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – شیر هواگیری اتومات (آپشنال)

  – دارای فناوری لامپ ماورای بنفش جهت از بین بردن باکتری های موجود در هوا(آپشنال)

  – 7سرعتهسهسرعتسربندیشدهرویترمینال   

 • فن کویل های سقفی توکارسری FHتا فشار استاتیک ۵۰ پاسکال در ظرفیت های۲۶۵ CFM تا ۸۰۰ CFM

  – در دو مدل FIH (نصب به صورت عمودی) وFOH (نصب به صورت افقی)

  – دو لوله ای دارای کویل سه ردیفه لوله های مسی و فین آلومینیومی

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – شیر هواگیر دستی

  – تا فشار استاتیک 50  پاسکال 

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – سینیدرینساختهشدهازورقفولادیگالوانیزهبارنگاپوکسیدوطرف

  – جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف+1) و ( 2 ردیف+1) (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – فیلتر آلومینیومی یا قابل شستشو(آپشنال)

  – 6 سرعتهسهسرعتسربندیشدهرویترمینال1 2