با موتور BRUSHLESS

نمایش1–9 از 12 محصول

 • فن کویل های سقفی روکار سری TOM-ECدر ظرفیت هوادهی بالا از۱۴۵۶ CFM تا ۲۴۶۲ CFM

  5 از 5

  – در دو سری TIM-EC(عمودی.زمینی) در صورت سفارش تعداد بالا تولید می گردد وTOM-EC   (افقی.سقفی)

  – دو لوله ای با کویل4 ردیفه استانداردبا لوله های مسی و فین آلومینیومی

  – کویل برای سیستم های آبی

  – شیر هواگیری دستی

  – دارای فیلتر

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – شیر دو راه یا سه راهه(آپشنال)

  –  شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – یک ردیف کویل جهت سیستم های چهار لوله ای  اضافه می گردد(آپشنال)

  – کویل برای سیستم های DX موجود می باشد(آپشنال)

  – دارای ده سرعت متغییر و موتور (EC)

   

 • فن کویل های سقفی روکارسری CM_2015در ظرفیت هوادهی متوسط از۵۵۹ CFM تا۱۷۷۴ CFM

  – در دو سری CMV(عمودی.زمینی) و CMH  (افقی.سقفی)

  – دو لوله ای با کویل سه و چهار ردیفهبا لوله های مسی و فین آلومینیومی

  – شیر هواگیری دستی

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  -سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1  از اروپا

  – دارای فیلتر قابل شستشویدر دسترس بر روی گریل هوای برگشت به فن کویل

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – دارای پلنیوم باکس رفت و برگشت

  – دارای فیلتر فریم جهت اتصال به کانال برگشت(آپشنال)

  – جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف +1) موجود می باشد(آپشنال)

  –  شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – دارای فیلتر فریم جهت اتصال به کانال برگشت(آپشنال)

  – دارای فناوری لامپ ماورای بنفش جهت از بین بردن باکتری های موجود در هوا(آپشنال)

   

 • فن کویل های دفنی توکارسری FP-ECدر ظرفیت هایCFM189تا ۴۹۵ CFM

  –       دو لوله ای با کویل چهار ردیفه با کویل6 لوله ایبالوله های مسی و فین آلومینیومی

  –       جنس گریل از آلومینیوم آنودایز به صورت رولی

  –        سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  –       سینیدرینکاملاعایقازجنسpoliteneبهقطر 5 میلیمترضدحریقبااستانداردCLASS 1ازاروپا

  –       شیر هواگیری دستی

  –       ارتفاع 206 میلیمتر

  –       فیلتر nylon mesh به قطر 3 میلی متر

  –       بدنه از جنس ورق فولادی گالوانیزه سنگین

  –       جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف+1) و ( 2 ردیف+2)(آپشنال)

  –        شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  –        سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  –       دارای ده سرعت (قابلیت دسترسی به سه سرعت دلخواه)متغییر و موتور (EC)

   

 • فن کویل های دفنی توکارسری FR-ECدر ظرفیت های۱۴۶CFMتا ۳۹۸ CFM

  –       دو لوله ای با کویل چهار ردیفه با کویل4 لوله ای بالوله های مسی و فین آلومینیومی

  –       جنس گریل از آلومینیوم آنودایز به صورت رولی

  –        سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  –       سینیدرینکاملاعایقازجنسpoliteneبهقطر 5 میلیمترضدحریقبااستانداردCLASS 1ازاروپا

  –       شیر هواگیری دستی

  –       ارتفاع 149 میلیمتر

  –       فیلتر nylon mesh به قطر 3 میلی متر

  –       بدنه از جنس ورق فولادی گالوانیزه سنگین

  –       جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف+1) و ( 2 ردیف+2)(آپشنال)

  –        شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  –        سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

   

 • فن کویل های کاستی چهار طرفه در دو مدل دوبل سری(CD-ECو تک) سری۲CT-ECو۳CT-EC در ظرفیت های متفاوت

  –       دولوله ای دارای کویل دو ردیفه با لوله های مسی و فین آلومینیومی در سری 2CT

  –       دو لوله ای دارای کویل سه ردیفه بالوله های مسی و فین آلومینیومیدر سری 3CT وCD

  –       با ساختار فولاد گالوانیزه وعایق3 میلی متری ضد آتش  M1-CLASS 1 با فوم برای جلوگیری از کندانس و خوردگی

  –       فن ABSبالانس شده به صورت استاتیکی

  –       دارای پمپ تخلیه فابریک دارای آلارم

  –       پنل توزیع هوا جنس ABS

  –       دارای فیلتر

  –       ریموت کنترل یا ترمستات(آپشنال)

  –       جهت سیستم های چهار لوله ای تمام مدل های فوق( 2 ردیف+1) موجود می باشد(آپشنال)

  –       دارای ده سرعت متغییر و موتور (EC)

   

 • فن کویل های سقفی توکار سریFH-EC در ظرفیت های۳۱۲ CFM تا ۸۳۳ CFM

  -در دو مدل FIH (نصب به صورت عمودی) وFOH (نصب به صورت افقی)

  – دو لوله ای دارای کویل سه ردیفهلوله های مسی و فین آلومینیومی

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – دارای فیلتر

  – شیر هواگیر دستی

  – تا فشار استاتیک 50  پاسکال

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – سینیدرینساختهشدهازورقفولادیگالوانیزهبارنگاپوکسیدوطرف

  – جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف+1) و ( 2 ردیف+1) (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

   

 • فن کویل های سقفی توکارسری CE-2015در ظرفیت های۵۵۸ CFM تا ۱۷۷۲ CFM

  – در دو مدل CEH (افقی),CEV (عمودی)

  – دو لوله ای با کویل سه ردیفه(حالت استاندارد)

  – شیر هواگیری دستی

  – دارای فیلتر فریم جهت اتصال به کانال برگشت(آپشنال)

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  – دارای پلنیوم هوای رفت وبرگشت

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – تا فشار استاتیک 120  پاسکال 

  – شیر هواگیری اتومات (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  –  جهتسیستمهایچهارلولهای (3 ردیف+1) موجودمیباشد(آپشنال)

  – لامپ ماورا بنفش (آپشنال)

  – دو لوله ای با کویل چهار ردیفه(آپشنال)  • فن کویل هایسقفی توکارسری TO-EC-2015در ظرفیت های۱۴۷۱ CFM تا ۴۰۴۲ CFM

  – دو لوله ای با کویل چهار ردیفه مسی با فین آلومینیومی

  – شیر هواگیری دستی

  – سینی درین ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه با رنگ اپوکسی دو طرف

  – سینی درین کاملا عایق از جنس فوم به قطر 5 میلی متر ضد حریق با استانداردCLASS 1 از اروپا

  – کویل برای سیستم های آبی

  – تا فشار استاتیک 200  پاسکال

  – دارای فیلتر

  -کویل برای سیستم های DX موجود می باشد(آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – یک ردیف کویل جهت سیستم های چهار لوله ای  اضافه می گردد(آپشنال)

  – دارای فناوری لامپ ماورای بنفش جهت از بین بردن باکتری های موجود در هوا(آپشنال)

  – دارای ده سرعت متغییر و موتور (EC)

   

 • فن کویل های سقفی توکار سریFOH-EC-DSدر ظرفیت های۳۱۲ CFM تا ۸۳۳ CFM

  – جنس بدنه:25 میلی متر ساندویچ پنل,سطوح خارجی پوشانده شده با رنگ پلییستر,مقاوم در برابر  خوردگی,سطوح داخلی ورق گالوانیزه به قطر 0.6 میلی متر , عایق پشم سنگ غیر قابل اشتعال عایق در برابر صدا

  – دو لوله ای دارای کویل سه ردیفهلوله های مسی و فین آلومینیومی

  – فن بالانس شده به صورت استاتیکی و دینامیکی

  – شیر هواگیر دستی

  – دارای  فیلتر

  – تا فشار استاتیک 50  پاسکال

  – سینیدرینساختهشدهازورقفولادیگالوانیزهبارنگاپوکسیدوطرف

  – جهت سیستم های چهار لوله ای (3 ردیف+1) و ( 2 ردیف+1) (آپشنال)

  – سینی درین جنس استیل فولاد,ضد زنگ (آپشنال)

  – شیر هواگیری اتوماتیک (آپشنال)

  – دارای ده سرعت متغییر و موتور (EC)

   

1 2