HSE

تمامی کارکنان اعم از کارکنان شرکت و کارکنان پیمانکار در برابر عملکرد به اصول HSE در شرکت عرش بنیان توس مسئولیت دارند.

خواسته های مدیران شرکت در مورد نظام HSE شامل موارد زیر است:

  1. در نظر گرفتن ملاحظاتHSE در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی
  2. قدردانی از پیمانکاران و تامین ضمانت اجرایی جهت قوانین ابلاغ شده و یا مصوب
  3. تشویق کارکنان برای ارائه پیشنهادهای سازنده در زمینه ارتقاء وضعیت HSE سازمان
  4. تخصیص منابع مورد نیاز مانند بودجه، زمان، منابع انسانی و … به موضوعات HSE
  5. مشارکت فعال در فعالیت‌های مربوط بهHSE و بررسی‌های مربوط به آنها
  6. مشارکت و ارزش نهادن به نوآوری‌هایی در زمینه HSE

برندها

ARSHBONYAN-KTK
ARSHBONYAN-KLS
ARSHBONYAN-ABT